رفتن به بالا

  • موسیقی بومی ایران / قسمت آغازین

    صفحه موسیقی - علی تاجیک : موسیقی بومی ، بخشی از شناسنامه و تاریخ هر قوم به حساب می آید چرا که روایتی است از حافظه ی تاریخی آن قوم . چه بسا در طول حیات هر جامعه ای ، هرآنچه که به آنان می گذشته ، با گذشت زمان به تدریج تاثیر خود را در فرهنگ و هنر آنها گذاشته است . موسیقی بومی ایران نه تنها از این قائده مستثنا نیست ، بلکه پرچمدار چنین تاریخ نگاری هنری در اعصار و قرون خویش می باشد ...