رفتن به بالا

  • خواننده شدن چه آسان !! // بفرمایید خوانندگی !

    صفحه موسیقی - شایان رسول زاده : اغلب اوقات در سطح شهر تبلیغاتی را می بینیم مبنی بر خواننده شدن: با کمک ما خواننده شوید، در یک هفته برای شما آلبوم پاپ می بیندیم و ....   کم نیستند افراد سودجویی که با این تبلیغات هزینه های زیادی از جوانان جویای شهرت و عاشق خوانندگی ؛ دریافت می کنند. نکته ی جالب در یکی از این تبلیغات ؛ تاکید بر تولید آلبوم در یک هفته است ! به نظرم در یک هفته ...