رفتن به بالا
  • شنبه - 18 مرداد 1393 - 23:14
  • کد خبر : ۱۳۵۸
  • چاپ خبر : ترانه مکرم:اگر اثر ضعیفی در جامعه محبوب شود،به سرعت هم از حافظه ها پاک خواهد شد.

ترانه مکرم:اگر اثر ضعیفی در جامعه محبوب شود،به سرعت هم از حافظه ها پاک خواهد شد.

صفحه موسیقی – محمد حسین داودی : ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﮑﺮﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1372 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻌﺮﺳﭙﯿﺪ و ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ 2ﻧﻮﻉ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ‏« ﺳﺎﻻﺭ‏» ﻭ «ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ‏» ﺷﺪ. ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻭ ﻭﺏ ﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ […]

صفحه موسیقی – محمد حسین داودی : ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﮑﺮﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1372 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻌﺮﺳﭙﯿﺪ و ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ 2ﻧﻮﻉ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ‏« ﺳﺎﻻﺭ‏» ﻭ «ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ‏» ﺷﺪ. ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻭ ﻭﺏ ﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏«ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ‏» ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﯽ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﻣﻌﺎﺻﺮﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ 87 ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏«ﻃﻠﻮﻉ ﻣﻦ ‏» ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 89 ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏«ﺳﺎﻋﺖ 9 ‏» ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :

 

– ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺖ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﯼ؟
سال 79 با آلبوم یه روز برفی از محمد رضا عیوضی

– ﭼﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﯼ؟
ترانه و شعر از کودکی در خونم بود و خود به خود باعث نوشتن و ورود به این عرصه شد.

– ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ به آن ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ادبیات بدانی ، ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﭼﯿﺴﺖ؟

به نظرم هر کاری در ابتدا عشق و بعد مطالعه و تمرین و پشتکار نیاز دارد . اگر شروع اینکار با عشق و علاقه ی واقعی و البته دانش باشد هیچ اشکالی ندارد.

– ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟
قهوه،شعر، موسیقی و معنویات.

– ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ؟

به هیچ وجه هنر شخصی و باید مبین احساس واقعی خود آدم باشد اما بر عکس این ماجرا زیاد به من پیشنهاد شده که قبول نمی کنم بدلایلی که ذکر شد.

Book01

– ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟

بله چرا که نه کارهای خوب همیشه ارزشمند هستند و اگر اثر ضعیفی در جامعه محبوب شده به سرعت هم از حافظه ها پاک شده.

– ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﮑﺎﺭﻫﺴﺘﯽ . ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟

بله 20 شهریور 86 به دلیل همکاری با آقای نصراله معین .

– ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﯼ باعث شد ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ تو ﺗﻮﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﺭﺧﺸﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ؟

چرا که نه البته اینکار در داخل کشور واگذار شد و خواننده ی داخلی کار رو به آقای سعیدی دادند ؛ در هر صورت خودم اینکار رو دوست دارم.

– ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ؟

کارهای مهدی مقدم ، رضا صادقی ، نریمان ، امیرعباس و شاید بابک جهانبخش .

taraneh1

– ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺴﺘﯽ؟

خیر قبلا کارامور بازرگانی رو هم انجام میدادم.

– ﺗﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ؟

تا وقتی احساس در قلبم هست.

– ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﻭ – ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ؟

اگر بر ادبیات مسلط باشند خیلی هم خوب هست اما تعدادی واقعا بدون درک شعر و قواعد دست به اینکار میزنند که لطمه به آلبوم می خورد.

Book02

– ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ؟

عاشق نوشتن باشند خیلی تلاش کنند و مطالعه و علم آموزی رو از یاد نبرند زود خسته نشوند و عجول هم نباشند.

– ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

بهتر هست اگر بر ادبیات مسلط باشند.

– ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﮐﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﯽ؟

چرا که نه در صدد هستم و اینکار رو بزودی شروع خواهم کرد.

– و ﺩﺭ ﺁﺧﺮ …
با ﺁﺭﻭﺯﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺎﺩﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ در سایت صفحه موسیقی ﻭ برای ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮﺭﻡ . همچنین یک آرزو دارم و آن اینست که  ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ .

 

 taraaneh

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه